Toelichting respiratoir


Als een chronisch beademde patiënt met een spierziekte door een medisch specialist wordt opgenomen, is de CTB-arts medebehandelaar voor de chronische beademing. Het kan voorkomen dat een patiënt in een conditie verkeert  waarin hij de beademing niet meer zelf kan regelen. Neem daarom bij opname van een chronisch beademde patiënt met een spierziekte altijd contact op met het betrokken CTB.1

 Een acute respiratoire insufficiëntie kan ontstaan bovenop de al langer bestaande chronische respiratoire insufficiëntie. Deze acute verergering manifesteert zich meestal door acute respiratoire complicaties. De oorzaken kunnen zijn luchtweginfecties, (aspiratie)pneumonie en verstoorde klaring van secreties.7

De geleverde adem-effort is vaak groter dan ogenschijnlijk het geval lijkt te zijn en de gebruikelijke benauwdheid treedt vaak niet op. Een hoge ademfrequentie kan een teken zijn van ademhalingsinsufficiëntie en wordt vaak onderschat. Overige symptomen van respiratoire insufficiëntie zijn sufheid of geagiteerd gedrag en het gebruik van hulpademhalingsspieren.

Respiratoire infecties kunnen sneller gecompliceerd verlopen waardoor laagdrempelige behandeling met antibiotica is aan te raden.8 De beademingsvrije tijd kan tijdens ziekte snel korter worden. Bij gebruik van chronische intermitterende beademing kan gebruik geoptimaliseerd worden in overleg met het CTB, eventueel is gebruik van beademing overdag aangewezen tijdens de acute ziekte.8 Geef eventueel extra zuurstof over de beademingsmachine.

Het toedienen van zuurstof zonder beademing kan behulpzaam zijn in de acute situatie maar kan de ademprikkel onderdrukken. Monitor daarom het CO2 bij toedienen van zuurstof met behulp van bloedgassen of transcutane metingen zodat een hypercapnie tijdig gesignaleerd wordt.8

Verminderde hoestkracht leidt tot een verstoorde klaring van secreties uit de onderste luchtwegen. Voor beademde patiënten is er een laagdrempelige noodzaak om de hoestkracht te ondersteunen:2,3

  • Airstacken is een techniek waarbij lucht via een masker of mondstukje in de longen wordt geblazen.
  • Peppen is ook een techniek die soms gebruikt wordt om het slijm op te hoesten. Wees hierbij wel alert op uitputting ten tijde van een infectie.
  • Een hoestmachine, eventueel gecombineerd met manuele compressie, kan geïntroduceerd worden bij patiënten met een ineffectieve hoest.3 De hoestmachine helpt de hoestcapaciteit te verbeteren door het passief inblazen en opzuigen van lucht uit de longen.

Bij een chronisch beademde patiënt kan een eventuele behandeling van invloed zijn op de beademing. Wees alert op gebruik van medicatie die van invloed kan zijn op bijvoorbeeld de ademhaling (bijvoorbeeld morfine), het hoesten (bijvoorbeeld codeïne) en het spierstelsel (bijvoorbeeld diazepam, baclofen, statines).1